O nas

Centrum Kultury w Gdowie powstałe w dn 01.01.2009 roku w wyniku podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki jest kontynuatorem wieloletniej działalności  GOKIB do której należy w szczególności:

 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kultura i sztuką,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • współpraca w zakresie opieki nad obiektami i miejscami pamięci narodowej
 • promocja imprez i atrakcji kulturalnych i turystycznych.

W zakresie informacji kulturalno-turystycznej:

 • organizacji  na zlecenie spektakli, koncertów, warsztatów wystaw, szkoleń, zadań o charakterze regionalnym, usług o charakterze technicznym w zakresie sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, audiowizualnego itp. oraz usług w zakresie technik komputerowych i Internetu,
 • usług w zakresie imprez rozrywkowych i cateringu,
 • usług video, poligraficznych, fotograficznych, plastycznych, telewizyjnych i internetowych,
 • wynajmu lokali,
 • prowadzenia wypożyczalni sprzętu technicznego i innego oraz multimedialnego,
 • świadczenie usług gastronomicznych i turystycznych,
 • prowadzenie zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
 • prowadzenie działalności instruktażowo- metodycznej,
 • aukcji i sprzedaży dzieł eksponowanych na wystawach Centrum oraz sprzedaży artykułów użytku kulturalnego.

W skład Centrum Kultury wchodzą:

 • Świetlica Wiejska w Niegowici
 • Świetlica Wiejska w Cichawie
 • Świetlica wiejska w Nieznanowicach

Swoje cele statutowe Centrum Kultury realizuje poprzez:

 • organizację imprez artystycznych i rozrywkowych,
 • inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze,
 • organizację targów, przeglądów, wystaw, koncertów, konkursów, spektakli i innych  przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny,
 • organizacje i prowadzenie zespołowych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, a w szczególności w formie ognisk, teatrzyków, zespołów artystycznych i kół zainteresowań,
 • wspieranie imprez i amatorskiego ruchu artystycznego kół gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych,
 • wspieranie i promocję rodzimego rękodzieła, sztuki i folkloru,
 • dbałość o miejsca i pomniki pamięci narodowej, w tym organizacja rocznic i zapewnienie ich należytej oprawy,
 • wdrażanie innowacyjnych form działalności kulturalnej w środowisku lokalnym,
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa informatycznego, w szczególności poprzez organizację nauki i dostępu do internetu i innych programów oraz umożliwienie powszechnego korzystania ze sprzętu komputerowego,
 • prowadzenie impresariatu artystycznego i usług z zakresu imprez kulturalnych i artystycznych,
 • prowadzenie wypożyczalni sprzętu technicznego do obsługi imprez i widowisk,
 • prowadzenie działalności ekspozycyjnej i wystawienniczej,
 • inspirowanie, wspieranie  promowanie indywidualnych uzdolnień i osiągnięć artystycznych, poetyckich i literackich mieszkańców gminy,
 • inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu wolnego i wypoczynku, w tym wakacyjnego dzieci i młodzieży,
 • współpraca z placówkami oświatowo wychowawczymi gminy w zakresie rozwoju kultury,
 • promocje działalności kulturalnej poza gminą oraz współpraca w tym zakresie z instytucjami poza gminnymi,
 • organizowanych przy udziale innych podmiotów,
 • prowadzenie punktu informacji kulturalno-artystycznej,
 • współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Gdów w zakresie planowania i realizacji zadań kulturalnych i turystycznych,
 • współpraca z innymi samorządami, w tym z zagranicy w celu wymiany kulturalnej i rozwoju aktywności kulturalnej społeczeństw lokalnych,
 • pomoc w realizacji projektów aktywizujących i  integrujących społeczność lokalną w zakresie kultury i turystyki,
 • pozyskiwanie środków (dotacji) z kraju oraz z zagranicy na realizację projektów z dziedziny kultury, sztuki oraz turystyki,
 • prowadzenie ogólnopolskiej i międzynarodowej wymiany kulturalnej w oparciu o podpisanie umowy, podejmowanie innych działań z zakresu kultury, sztuki, działalności informacyjnej i promocyjnej wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.

Do zadań Centrum Kultury w Gdowie należy także koordynacja imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Gdów, w tym organizowanych przy udziale innych podmiotów

W ramach  prowadzenia zespołowych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, w Centrum Kultury w Gdowie działają:

 • Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Gminy Gdów
 • Kapela Ludowa "Gdowianie"
 • Dziecięcy zespół folklorystyczny "Mali Gdowianie"
 • Chór mieszany "Tutte le Corde"
 • Chór uniwersytecki "Serenada"
 • Zespół tańca i śpiewu "Małe Zręczyce"
 • Grupa artystyczna "Gdów-Art"

W Centrum Kultury od kilku lat organizowane są:
-Festiwal Artystyczny Młodzieży Ck-art. Festiwal adresowany do dzieci i młodzieży, działającej w szkołach, ośrodkach kultury, świetlicach, placówkach kulturalno - oświatowych i niezrzeszonych. Uczestnicy przeglądu mogą zaprezentować się w kategoriach plastyka, malarstwo, rękodzieło, rysunek, rzeźba, multimedia, fotografia, film, taniec, muzyka. CK- art w kategoriach scenicznych jest etapem eliminacyjnym do “Talentów Małopolski”. Każdego roku w Festiwalu bierze udział ponad 500 uczestników z kilku powiatów województwa małopolskiego.

-Młodzieżowe Spotkania Teatralne RAMPA. Celem Spotkań Teatralnych RAMPA jest prezentacja i konfrontacja twórczości amatorskich zespołów teatralnych i inspirowanie młodych ludzi do poszukiwań nowych form pracy artystycznej. Udział w Festiwalu biorą młodzieżowe i dziecięce grupy teatralne z powiatu wielickiego i powiatów ościennych. W roku 2018 RAMPA miała swoje X jubileuszowe wydanie.

-Festiwal Piosenek Andrzeja Zielińskiego. Celem Festiwalu jest prezentacja i popularyzacja twórczości Andrzeja Zielińskiego, Honorowego Obywatela Gdowa oraz zainspirowanie młodych ludzi do opracowania nowych aranżacji z bogatego repertuaru artysty. Festiwal Piosenek Andrzeja Zielińskiego jest jedynym tego rodzaju przedsięwzięciem w Polsce, dającym możliwość prezentacji przed znamienitym gronem muzyków i festiwalową publicznością. Laureaci Festiwalu mają możliwość występu w duecie z Andrzejem Zielińskim. Festiwal jest organizowany od 2012 roku.

Centrum Kultury jest również organizatorem konkursów artystycznych:

-Przegląd Kolęd Pastorałek oraz Inscenizacji Jasełkowych,

-Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową,

-Gminne Eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,

-Konkurs Wielkanocny na najpiękniejszą: palmę, pisankę, kartkę i stroik wielkanocny,

-konkursy okolicznościowe np. w 2018 r. konkurs z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości "Polskie drogi do wolności".

Od momentu powstania Gminnej Halli Sportowej w Gdowie (2016 r.) oprócz corocznego Święta Ziemi Gdowskiej organizujemy także inne nieodpłatne wydarzenia kulturalne i sportowe dla szerokiej publiczności czego przykładem mogą być:

-koncerty grup działających pod naszym patronatem np. Jubileuszowy koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Gdów

-spotkanie Noworoczne

-koncerty okolicznościowe np. z okazji 100-lecia Niepodległości

-akcje charytatywne (np. Marcin Cup)

-liczne wydarzenia sportowe (np.Grand Prix Gdowa w tenisie stołowym).

Centrum Kultury stawia na ciągły rozwój swojej działalności i poszerzanie grupy odbiorców oferty kulturalnej.

Skip to content