DOSTĘPNOŚĆ

Koordynator dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. poz. 1696) w Centrum Kultury w Gdowie wyznaczony został koordynator do spraw dostępności.

Koordynator do spraw dostępności w Centrum Kultury w Gdowie:

Elżbieta Krawczyk

tel. 12 251 43 67 wew. 21

tel. komórkowy 512-186-807

e-mail: sekretariat@ck.gdow.pl

Deklaracja dostępności

Centrum Kultury w Gdowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.ck.gdow.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-05-24.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • brak wyszukiwarki artykułów

Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Zgodność ze standardami

Strona wykorzystuje częściowo następujące rozwiązania: WCAG 2.1 (walidacja przeprowadzona 23.03.2021)

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd i nawigacja

W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu oraz wielkości czy czytelności czcionki czcionki.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-31

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest koordynator ds. dostępności Elżbieta Krawczyk, tel. 12 251 43 67 wew. 21, tel. komórkowy 512-186-807, e-mail: sekretariat@ck.gdow.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu ,,powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku od ul. Krakowskiej 398 przez drzwi główne lub boczne (oba wejścia znajdują się na parterze).

Obiekt jest chroniony całodobowo, teren zamknięty.

Instytucja posiada dwa parkingi wewnętrzny i zewnętrzny.

W instytucji brak jest osoby posługującej się językiem migowym.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy wejściu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Gdowie.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Centrum Kultury w Gdowie posiada pętle indukcyjną.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Centrum Kultury w Gdowie nie udostępnia aplikacji mobilnych

Skip to content