O nas

Centrum Kultury w Gdowie powstałe w dn 01.01.2009 roku w wyniku podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki jest kontynuatorem wieloletniej działalności  GOKIB do której należy w szczególności:

 • Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
 • Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kultura i sztuką,
 • Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • Współpraca w zakresie opieki nad obiektami i miejscami pamięci narodowej
 • Promocja imprez i atrakcji kulturalnych i turystycznych.

W skład Centrum Kultury wchodzą:

 • Świetlica Wiejska w Niegowici
 • Świetlica Wiejska w Cichawie
 • Świetlica wiejska w Nieznanowicach

Swoje cele statutowe Centrum Kultury realizuje poprzez:

 • Organizację imprez artystycznych i rozrywkowych,
 • Inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze,
 • Organizację targów, przeglądów, wystaw, koncertów, konkursów, spektakli i innych  przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny,
 • Organizacje i prowadzenie zespołowych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, a w szczególności w formie ognisk, teatrzyków, zespołów artystycznych i kół zainteresowań,
 • Wspieranie imprez i amatorskiego ruchu artystycznego kół gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych,
 • Wspieranie i promocję rodzimego rękodzieła, sztuki i folkloru,
 • Dbałość o miejsca i pomniki pamięci narodowej, w tym organizacja rocznic i zapewnienie ich należytej oprawy,
 • Wdrażanie innowacyjnych form działalności kulturalnej w środowisku lokalnym,
 • Wspieranie rozwoju społeczeństwa informatycznego, w szczególności poprzez organizację nauki i dostępu do internetu i innych programów oraz umożliwienie powszechnego korzystania ze sprzętu komputerowego,
 • Prowadzenie impresariatu artystycznego i usług z zakresu imprez kulturalnych i artystycznych,
 • Prowadzenie wypożyczalni sprzętu technicznego do obsługi imprez i widowisk,
 • Prowadzenie działalności ekspozycyjnej i wystawienniczej,
 • Inspirowanie, wspieranie  promowanie indywidualnych uzdolnień i osiągnięć artystycznych, poetyckich i literackich mieszkańców gminy,
 • Inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu wolnego i wypoczynku, w tym wakacyjnego dzieci i młodzieży,
 • Współpraca z placówkami oświatowo wychowawczymi gminy w zakresie rozwoju kultury
 • Promocje działalności kulturalnej poza gminą oraz współpraca w tym zakresie z instytucjami poza gminnymi,
 • Organizowanych przy udziale innych podmiotów.
 • Prowadzenie punktu informacji kulturalno-artystycznej

W ramach  prowadzenia zespołowych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, w Centrum Kultury w Gdowie działają:

 • Reprezentacyjna Orkiestra Dęta
 • Kapela Ludowa GDOWANIE
 • Dziecięcy zespół folklorystyczny MALI GDOWIANIE
 • Chór mieszany Tutte le corde
 • Chór emerytów SERENADA
 • Dziecięce i młodzieżowe zespoły tańca nowoczesnego oraz klasycznego
 • Zespół tańca i śpiewu Małe Zręczyce

Centrum Kultury prowadzi również zajęcia i warsztaty plastyczne dla wszystkich grup wiekowych oraz zajęcia rytmiczno- muzyczne dla najmłodszych, jest również organizatorem szeregu wystaw, koncertów, konkursów i spektakli.

Rokrocznie organizujemy tradycyjny konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową, konkurs palm i pisanek, konkurs recytatorski oraz konkursy plastyczne i fotograficzne. Jesteśmy również inicjatorami przeglądu grup kolędniczych (na szczeblu powiatowym), konkursu kolęd, pastorałek i widowisk jasełkowych . Od roku  2009  w Centrum Kultury w Gdowie odbywają się w miesiącu maju  Młodzieżowe Spotkania  Teatralne RAMPA z udziałem młodzieżowych grup teatralnych. Od roku 2010 w marcu w Centrum gościmy młodzież z terenu naszego powiatu ale także i spoza, która licznie bierze udział w Przeglądzie Artystycznym Młodzieży CK-art. Ponad to jesteśmy organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenek Andrzeja Zielińskiego ,Pikniku Zdrowia połączonego z Marszem po zdrowie czy Święta Ziemi Gdowskiej.

Centrum Kultury aktywnie współpracuje z placówkami oświatowymi z terenu gminy Gdów współorganizując przeglądy i konkursy, jest inicjatorem różnego rodzaju form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży. W ramach promowania działalności kulturalnej gminy Gdów i wspierania amatorskiego  ruchu artystycznego  grupy działające w Centrum Kultury uczestniczą targach, festiwalach  i konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.